Velkomstbrev

Velkomstbrev

 

Ved Psykologbehandling i Psykologpraksis Mielcke, Kongsgaard & Sønderbæk

 

 

Regler og love generelt ved behandling hos Psykologpraksis Mielcke, Kongsgaard & Sønderbæk

Med en henvisning via Sygesikringen har du som udgangspunkt ret til i alt 12 samtaler, med undtagelse af henvisninger på henholdsvis angst og depression (kategori 10 og 11), hvor du har mulighed for at forlænge forløbet med op til 12 yderligere samtaler. Unge mellem 18 og 24 år er  berettiget til gratis psykologbehandling for angst eller depression (den vederlagsfri ordning).

 

Hyppigheden for samtaler vil oftest være en gang om ugen. Undervejs vil vi sammen drøfte dit individuelle behov. Med tiden kan det eksempelvis være relevant, at der går lidt længere tid imellem sessionerne, alt efter, hvad der er mest hensigtsmæssigt for dig, så du får det bedste udbytte af behandlingsforløbet.

 

Der er et venteværelse i klinikken, hvor du er velkommen til at tage plads, under forudsætning af, at Myndighedernes gældende retningslinjer i forbindelse med Covid-19 overholdes. Du kan orientere dig herom på klinikkens hjemmeside, hvor vi løbende opdaterer gældende retningslinjer for sikker adfærd.

 

Du bedes køre dit sundhedskort igennem vores sundhedskortaflæser, når du ankommer i klinikken.

 

Afbudsregler og gebyrer:

Alle sessioner har en varighed på 45 min.

 

Afbud modtages rettidigt senest hverdagen før kl. 12.00, men gerne før, så tiden kan disponeres til andre.

 

Ved udeblivelse eller for sent afbud, faktureres til fuld pris, hvad der svarer til din egenandel, når du har en lægehenvisning. Anden gang og fremadrettet skal du betale dobbelt egenandel.

Du modtager en faktura umiddelbart efter din session, enten ved udlevering ved sekretæren, eller ved at den fremsendes til dig via mail. Af fakturaen fremgår et kontonummer, du skal indbetale til.

 

Tavshedspligt:

Din psykolog har tavshedspligt, hvilket betyder, at hun ikke må drøfte din sag med andre. Eneste undtagelse er ved supervision, hvor din psykolog har mulighed for at drøfte sager med kolleger for at sikre optimal behandling. I så fald vil du være anonymiseret.

Undtaget er desuden psykologens pligt til at underrette, hvis det vurderes, at du er til fare for dig selv eller andre jf. sundhedslovens § 41, ligesom der er skærpet underretningspligt, når det gælder børn og unges trivsel, jf. Servicelovens § 153.

Din psykolog kan modtage og give oplysninger om dig til din læge, kommune, eller andre, såfremt du har givet samtykke hertil. Du vil blive orienteret om indholdet i de tilfælde, hvor psykologen udarbejder skriftlige udtalelser o.l.

 

Journalføringspligt og datasikkerhed:

Din psykolog har journalføringspligt, hvilket betyder, at der skrives journal efter hver samtale. Formålet er at sikre dig en god og relevant behandling. Der skrives i korte sætninger og stikord. Din journal gemmes og opbevares i et sikret journalarkiv i 5 år, efter din behandling er afsluttet, hvorefter den destrueres. Kun du, eller nogen du har givet specifikt samtykke til, kan anmode om din journal.

 

Livreddende førstehjælp:

Alle psykologer i klinikken har gennemført førstehjælpskursus, herunder det lovpligtige hjertestarterkursus i december 2020.

Hjertestarter forefindes ved:

Musikteatret, Den Røde Plads 16 & 18, 7500 Holstebro. Placering: Hjertestarteren findes på muren til højre for hovedindgangen til Musikteatret.

 

Akkreditering:

Når du har en henvisning til psykologbehandling via Sygesikringen, skal du vide, at psykologen, som en del af Sundhedsvæsenet, er underlagt akkreditering. Det betyder, at visse standarder for psykologbehandling følges. For dig betyder det bl.a., at du i forbindelse med afslutning af dit forløb bedes udfylde et evalueringsskema. Dette er med til at sikre, at kvaliteten af den behandling, der tilbydes her i klinikken, opretholdes og vedligeholdes.

 

Hvis du vil klage:

Hvis du ikke er tilfreds med din behandling, kan du klage til Psykolognævnet, der vil behandle din klage og komme med krav om forbedringer samt evt. sanktioner til psykologen. Du kan også sende en klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du er utilfreds med en sundhedsfaglig behandling, du har modtaget. Læs mere om dine muligheder for at indgive en klage på www.stpk.dk eller at søge erstatning på www.pebl.dk

 

Utilsigtede hændelser:

Utilsigtede hændelser kan indrapporteres af dig som klient samt af dine pårørende. Du kan læse mere herom, samt hvordan du indberetter, her: https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/

  

Med venlig hilsen

 

Psykologpraksis Mielcke, Kongsgaard & Sønderbæk